ردیفنام بانکسپرده کوتاه مدتسپرده سه ماههسپرده بلند مدت یکسالهسپرده بلند مدت دو سالهطرح های ویژه
1ملی%10-%16%18-
2تجارت %10-%16%18-
3ملت%8-%16%18گواهی سپرده یکساله 18%
4انصار%10-%16%18-
5مسکن%10-%16%18-
6پارسیان%10-%18--
7پاسارگاد%10-%16%18-
8گردشگری%10-%16%18-
9صادرات%10-%16%18-
10آینده%10-%18-سپرده یکساله 18% (برداشت بعد از 3 ماه بدون جریمه)
11خاورمیانه%10-%16%18-
12سینا %10%15%18--
13اقتصاد نوین%10%15%16%18-
14دی%10-%18--
15سرمایه%8-%16%18سپرده دو ساله 18% (برداشت بعد از 3 سه ماه بدون جریمه)
16مهر ایران%8-%16%18-
17توسعه تعاون%10%12%16%18-
18کشاورزی %10-%16%18اوراق به صورت 18 % بازخرید 15%
19کارآفرین%8-%16%18-
20رفاه %10-%16%18-
21ایران زمین%8-%16%18-
22رسالت%10-%16%18-
23سپه %10-%16--
24سامان%10%12%16%18سپرده سرمایه گذاری دو ساله 18% (برداشت بعد از یکسال بدون جریمه)