نام صندوقآخرین سود پرداختیسود اعلامیضامن نقد شوندگیآدرس سایت صندوق
لوتوس پارسیان%17%19.4بانک پارسیانwww.parsianlotusfund.ir---
گسترش فردای ایرانیان%23%20بانک آیندهhttp://www.gostareshfund.ir
اوج ملت%20%20بانک ملتhttps://mizfund.com/
امید انصار%20%18بانک انصارhttp://www.omidansarfund.com
گردشگری%22-بانک گردشگریhttp://www.gbfund.ir
اندوخته پایدار سپهر%23%20بانک صادراتhttp://www.andukhtesepehr.com
امین سامان%20%16بانک سامانhttp://www.aminsaman.com
آرمان کارآفرین%23%17بانک کارآفرینhttp://www.akfund.com
ارزش آفرینان دی%17%39بانک دیhttp://www.afdayfund.ir
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------